Kompetencije

Ključne kompetencije

Kompetencije možemo definirati kao kombinaciju znanja, vještina i stavova. Za uspješnu integraciju u svijet rada te daljnje obrazovanje, uz specifične stručne kompetencije, važne su i tzv. prenosive kompetencije. Prenosive kompetencije omogućuju nam prilagodbu različitim životnim situacijama, one nisu vezane za specifične situacije već se mogu koristiti u širokom rasponu.

U današnjem svijetu rada i obrazovanja osobito se ističu komunikacijske sposobnosti, sposobnost rješavanja problema, timski rad, samoinicijativa i motiviranost te informatička pismenost.

Europska komisija identificirala je osam kompetencija koje smatra ključnim, koje bi svatko trebao posjedovati kako bi se uspješno prilagodio današnjem brzo mijenjajućem svijetu i globalizaciji. Ove ključne kompetencije smatraju potrebnim ne samo za zapošljavanje, nego i za aktivno građanstvo, socijalnu uključenost te osobno ispunjenje.

 

Ključne kompetencije su:

  1. komuniciranje na materinskom jeziku: sposobnost izražavanja i tumačenja koncepata, misli, osjećaja, činjenica i mišljenja usmenim i pismenim putem;
  2. komuniciranje na stranom jeziku: kao što je prethodno i navedeno, ali uključuje i vještine posredovanja (tj. sažimanje, parafraziranje, tumačenje ili prevođenje) i međukulturnog razumijevanja;
  3. matematička, znanstvena i tehnološka kompetencija: dobra ovladanost matematičkom pismenošću, razumijevanje prirodnog svijeta i sposobnost primjene znanja i tehnologije pretpostavljenim ljudskim potrebama (poput medicine, prijevoza ili komunikacije);
  4. digitalna kompetencija: sigurna i kritična uporaba informacija i komunikacijskih tehnologija za rad, rekreaciju i komunikaciju;
  5. učenje kako učiti: sposobnost učinkovitog upravljanja vlastitim učenjem, samostalno ili u skupini;
  6. socijalne i građanske kompetencije: sposobnost učinkovitog i konstruktivnog sudjelovanja u vlastitom društvenom i radnom životu te uključivanje u aktivno i demokratsko sudjelovanje;
  7. osjećaj za inicijativu i poduzetnost: sposobnost pretvaranja ideja u aktivnosti kroz kreativnost, inovacije i poduzimanje rizika, kao i sposobnost planiranja i upravljanja projektima;
  8. kulturna svijest i izražavanje: sposobnost da se cijeni kreativna važnost ideja, iskustava i osjećaja u medijima poput glazbe, književnosti i vizualnih i izvedbenih umjetnosti.

 

Svaka od ovih kompetencija ima potencijal doprinijeti uspješnom životu pojedinca, pri čemu su osnovne vještine (jezika, pismenosti – matematičke, u informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji) temelj za daljnje učenje, a kompetencija učiti kako učiti podupire sve aktivnosti učenja, čime ukazuje na svoju važnost i potrebu njenog razvijanja.

 

Izvori:

European Parliament. (2006). Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning. Official Journal of the European Union, 394, 10-18.  http://data.europa.eu/eli/reco/2006/962/oj