Diseminacija i korištenje rezultata projekta u okviru programa erasmus+

 

Aktivnost:

 

DISEMINACIJA I KORIŠTENJE REZULTATA PROJEKTA U OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ ZA PROJEKT HANDBOOK FOR RSP READERS (Priručnik za neodlučne, posrnule i loše i čitače)

 

Ciljevi: Ciljevi diseminacijskih aktivnosti su širenje i korištenje rezultata projekta za njegova trajanja i dulje, nakon formalnog završetka. Njima će se stvoriti temelj za trajno i kontinuirano praćenje i povećanje čitateljske pismenosti kod RSP čitatelja, u skladu s težnjom za dosezanjem obrazovnih kapaciteta postavljenih smjernicama EU (HGHGL EU 2012.).

 

Namjena: Diseminacija materijalnih rezultata ove mobilnosti i projekta u cjelini, treba proizvesti širok utjecaj na europske edukatore i donositelje odluka. Nematerijalni rezultati će se odraziti na promjeni društvenoga i obrazovnog ethosa kad god se problemi RSP čitatelja nađu u fokusu onih koji donose obrazovne politike. RSP čitatelji će steći vještine potrebne za njihovo daljnje školovanje, i u budućnosti za tržište rada, poboljšavajući tako vlastitu buduću zapošljivost.

Diseminacijskim aktivnostima će se širiti informacije o projektu i njegovoj namjeni na način razumljiv i neupućenoj publici, šaljući snažnu poruku o svojoj inovativnosti i šireći ideju cjeloživotnoga učenja.

Najmanje 100 RSP čitatelja će, tijekom trajanja projekta i dulje, nakon formalnog završetka, promijeniti svoj pristup i steći kontrolu nad procesom čitanja te biti u mogućnosti pokazati poboljšanu čitateljsku pismenost na kompleksnijoj razini.

Najmanje 100 RSP čitatelja doseljeničkoga podrijetla će, za vrijeme trajanja projekta i dulje, nakon formalnog završetka, biti u mogućnosti boriti se sa zabludama nastalima uslijed migracijskih društvenih promjena.

Osim nastavnika angažiranih u ovom projektu (članovi radnih grupa partnerskih škola), projekt će predloženim diseminacijskim kanalima doprijeti do ostalih kolega sustručnjaka, knjižničara, školskih ravnatelja, školskih psihologa i pedagoga kao i socijalnih radnika te donositelja odluka u pojedinim obrazovnim politikama.

Očekuje se da će, minimalno 1000 nastavnika, u svakoj partnerskoj zemlji, nakon uspješnih tečajeva, seminara i radionica biti senzibilizirano za rad s ovom populacijom srednjoškolskih učenika.

Nositelji aktivnosti: Željka Frković, prof.

Jelena Crnek, prof.

Način realizacije: Radne grupe partnerskih škola bit će u potpunosti uključene u širenje projektnih rezultata kroz sudjelovanje u izravnom radu s učenicima, provođenju anketa, održavanju radionica i pilotiranja projektnih rezultata Priručnika, zajedno s novim Nastavnim planom i programom. Sa svrhom širenja, vidljivosti i dugoročnog korištenja rezultata na kraju projekta će biti organizirana Nacionalna završna konferencija. Tri specifična diseminacijska alata će se koristiti u svrhu konferencije: tiskani sažetak projekta na svim partnerskim jezicima, Studija slučaja i video dokumentarac koji prati podrijetlo, razvoj i rezultate projekta na razini svakog sudjelujućega partnera. Korito predloženih aktivnosti diseminacije uključuje: umrežavanje i lobiranje članova lokalne zajednice, privatne ustanove, javna tijela, političare, nacionalnih organizacije, komore, udruge za zaštitu okoliša i društvena tijela, obrazovne stručnjake, sveučilišta, knjižničare, institucije i agencije koji rade s ciljnom skupinom mladih, nevladine organizacije, mala i srednja poduzeća, lokalne tvrtke te temelje: grupe građana, roditelje i učenike, kao jedinstvenu mrežu za poboljšanje čitanja na lokalnoj/regionalnoj/nacionalnoj i razini EU zajednice. Više od 5.000 dionika će biti meta diseminacijskih aktivnosti projekta te će i sami biti uključeni u promotivne aktivnosti. Naročito širenjem kroz Open Access pristup otvoren svim resursima. On-line bilten će dosegnuti više od 10.000 članova ciljne skupine i relevantnih dionika unutar EU i zemalja partnera.

Najmanje jedna Studija slučaja i nekoliko članaka u recenziranim publikacijama, školskim novinama, priopćenjima za tisak, u svakoj partnerskoj zemlji, će doprijeti do akademskog okruženja, decision makera, tijela državne uprave, dizajnera nacionalnih kurikuluma čime će se omogućiti jasnija slika o problemima RSP čitatelja.

Vremenik: 1. rujan 2017. – 31. kolovoz 2018.
Predviđeni troškovi: Troškove projekta financira Europska komisija u vrijednosti od 144.198,00 EUR.

Materijal
papir za fotokopirne materijale
prijenosno računalo
Praćenje: Provođenje i uspješnost projekta prati i vrednuje Agencija za

mobilnost i programe EU