Opća i prirodoslovno matematička gimnazija sa skupinom predmeta na engleskom jeziku

Od 2007. godine u našoj školi uveden je dvojezični program. Započeli smo samo s općom gimnazijom, a od 2012. uvodi se i prirodoslovno-matematička gimnazija. Prvi predmeti koji su se „dvojezično“ izvodili bili su: Matematika, Fizika, Kemija, Etika. Danas pored navedenih predmeta, „dvojezično“ se još izvode Sociologija, Informatika, Likovna umjetnost i Biologija, a učenici imaju najmanje 4 predmeta po godištima. Organizira se i fakultativna nastava Engleskog jezika koja je prilagođena specifičnim potrebama učenika, u cilju priprema za polaganje međunarodno priznatog ispita: IGCSE English as a second language (E2L). Učenici u dvojezičnom programu polažu taj ispit, najčešće, na kraju 2. razreda. Postižu odlične rezultate, a certifikat o poznavanju engleskog jezika koji dobivaju neograničena je trajanja. Ispitivači su akreditirani profesori CIE: prof. Silva Crnić i prof. Marija Jurjevich.
Svi ostali učenici koji imaju odgovarajuću razinu znanja engleskog jezika mogu polagati međunarodnu kvalifikaciju IGCSE English as a Second Language.

Dvojezična nastava podrazumijeva izvođenje nastave pojedinog predmeta na engleskom jeziku u sklopu programa opće i prirodoslovne gimnazije. Učenici uče gradivo u istom opsegu i prema istim kriterijima kao i ostali koji taj predmet slušaju samo na hrvatskom jeziku. Program pojedinih predmeta odvija se na oba jezika (engleskom i hrvatskom). Dva se jezična sustava ne isključuju već nadopunjuju.
Važnost / Ciljevi dvojezične nastave:
– sve veća potreba komunikacije na engleskom jeziku
– zahtjevi za osobnom i profesionalnom pokretljivošću
– sastavni dio kurikuluma mnogih europskih i svjetskih obrazovnih sustava
– predstaviti kvalitetan i konkurentan model obrazovanja
– primijeniti moderan i međunarodno priznat nastavni plan i program (fakultativna nastava)
– pripremiti učenike za njihovo daljnje obrazovanje
– poticati dobru nastavnu praksu
– uspostaviti standarde priznate širom svijeta
Ciljevi EU-a: multikulturalnost i višejezičnost

Mnogi naši učenici upisali su se na studije u inozemstvu, između ostaloga u Engleskoj, Škotskoj, Austriji, Nizozemskoj, SAD-u, Italiji, UAE-u itd. Link: facebook desetausvijetu

Redovito se provede ankete u svrhu prikupljanje podataka o stavovima učenika o dvojezičnoj nastavi te o njihovim dojmovima. Rezultati pokazuju da je najveći broj učenika odabrao dvojezični program kako bi im znanje engleskog jezika pomoglo u budućem zvanju. Prednosti dvojezičnog programa učenici vide u bogatstvu vokabulara kao i u usvajanju specifičnog vokabulara nekog predmeta te su svi prepoznali višestruke koristi dvojezične nastave.

Neki komentari učenika u anketama:
“Dvojezična nastava je korisna i zabavna. Činjenica da nastavu slušamo na engleskom mi se u početku činila zastrašujućom, no već nakon par sati uopće nisam primjećivala da profesor/ica govori na engleskom. Svima koji razmišljaju hoće li izabrati ovaj program iskreno savjetujem da ga izaberu jer sigurno neće pogriješiti.”
“Ovaj program mi se sviđa zato što učimo neke predmete na engleskom pa usavršavamo engleski, radimo projekte i putujemo. Bili smo u Londonu!”
“Mogućnost polaganja IGCSE ispita otvara nam i mnoga druga vrata. Nastava na engleskom je zanimljiva. Isto tako što dosta profesora kad vide da nam nešto nije jasno, prebace se na hrvatski, što je povremeno potrebno, to ne bih mijenjala.“
“Učiš stvari izvan kutije.”

Silva Crnić, prof.