Izdavanje potvrde o činjenicama o kojima škola vodi službenu evidenciju