Državna matura 2019./2020.

i prijave za upis na studijske programe
 

Što je državna matura?

 • Državna matura je skup ispita čijim polaganjem učenici gimnazijskoga programa završavaju srednje obrazovanje.
 • Postoje obvezni i izborni ispiti državne mature.
 • Obvezni ispiti: Hrvatski jezik, Matematika i strani jezik.
 • Kao obvezni ispit državne mature može se polagati samo strani jezik iz kojega je učenik najmanje dvije školske godine tijekom srednjoškolskog obrazovanja bio pozitivno ocijenjen.
 • U izbornome dijelu učenik može prijaviti bilo koji strani jezik čiji je sadržaj propisan ispitnim katalogom.

 
Obavezni dio državne mature

 • Ispiti državne mature u obveznome dijelu mogu se polagati na dvije razine: višoj razini (A) i osnovnoj razini (B).
 • Državna matura smatra se položenom ukoliko je učenik s uspjehom položio sva tri ispita obveznoga dijela, neovisno o ispitima izbornoga dijela.

 
Izborni dio državne mature

 • Popis izbornih ispita donosi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja i objavljuje ih na svojoj mrežnoj stranici www.ncvvo.hr.
 • U jednome roku može se polagati najviše šest izbornih predmeta.
 • Svi izborni predmeti polažu se na jedinstvenoj razini.

 
Ispitni katalozi

 • Sadržaji ispita prema razinama propisuju se ispitnim katalozima koji se mogu pronaći na mrežnoj stranici Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja www.ncvvvo.hr.

 
Mrežna stranica “postani-student”

Tu se nalazi:

 • popis svih studijskih programa koji se mogu studirati u Republici Hrvatskoj i uvjeti upisa.
 • detaljne upute i obavijesti o cijelom postupku prijava ispita državne mature te prijava za upis na visoka učilišta.
 • obavijesti vezane uz polaganje ispita državne mature.
 • rezultati ispita državne mature.
 • Osim mrežne stranice postani-student.hr učenici trebaju pratiti i stranice Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja www.ncvvo.hr i stranice www.studij.hr.

 
Prijava u sustav

 • Učenici se u sustav na mrežnoj stranici postani-student.hr prijavljuju svojim elektroničkim identitetom (korisničkom oznakom i lozinkom).
 • Kada se kandidat prvi puta prijavi u sustav treba unijeti broj svog mobilnoga telefona na koji će SMS-om primiti PIN i TAN.
 • PIN je osobni identifikacijski broj koji služi za dodatnu zaštitu i privatnost podataka svakoga kandidata.
 • TAN je broj kojim kandidat potvrđuje značajne radnje u sustavu.
 • Ako je izgubljena korisnička oznaka ili lozinka, učenik se treba obratiti razredniku ili administratoru imenika u školi nakon čega će mu biti dodijeljena nova korisnička oznaka i lozinka.
 • Ako izgubi PIN ili TAN, učenik može zatražiti njihovo ponovno izdavanje slanjem SMS poruke sadržaja OPET na broj 666555 isključivo s broja mobilnoga telefona koji je unesen u sustav.
 • Prilikom prve uspješne prijave u sustav učenici su dužni prihvatiti i TAN-om potpisati Opće uvjete prijave ispita državne mature i studijskih programa. Učenicima koji to ne učine neće biti omogućene prijave ispita državne mature niti studijskih programa.
 • Ako učenik promijeni broj mobitela koji je upisao u sustav, potrebno je obavijestiti Infocentar na broj telefona 01/4501 899 ili to prijaviti na e-adresu info.centar@ncvvo.hr i obvezatno napisati ime, prezime i OIB te novi broj mobitela.
 • Ako učenik i dalje ima poteškoća s prijavom na stranicu www.postani-student.hr, treba se javiti ispitnom koordinatoru.

 
Prijava ispita

 • Ispiti državne mature prijavljuju se od 1. prosinca 2019. do 15. veljače 2020.do 12,00 sati
 • Osim prijave ispita učenici su dužni u tom periodu potvrditi ispravnost svojih osobnih podataka i ocjene prva tri razreda srednje škole (ako to ne učine neće im biti vidljivi rezultati Državne mature)

 
Postupak prijave studijskih programa

 • Prijava studijskih programa biti će omogućena od 1. veljače do 19. srpnja 2020..
 • Učenici mogu prijaviti 10 studijskih programa, osim u slučaju prijave dvopredmetnih studija kada se može i puno više.
 • Kada učenik odabere studijske programe, automatski mu se prijavljuju i ispiti državne mature koje ti studijski programi zahtjevaju.
 • Prilikom odabira studijskog programa, ako je uvjet odabranoga studijskog programa osnovna razina (B), kandidatu će se ponuditi i mogućnost odabira više razine (A).
 • Brisanjem određenog studijskog programa, ostaju prijavljeni ispiti koje je taj studijski program zahtijevao.
 • Zbog toga uvijek treba provjeriti koji su ispiti stvarno prijavljeni (prije 15. veljače 2020.).

 
Datumi ispita državne mature

 
Postupak polaganja ispita državne mature

 • Raspored pisanja ispita učenicima će biti objavljeni uoči ispita na ispitnome mjestu i na vratima ispitnih prostorija.
 • Učenici se moraju okupiti pred ispitnom prostorijom najkasnije 30 minuta prije početka ispita.
 • Pri dolasku na ispit svaki kandidat mora imati osobni dokument s fotografijom koji je prije početka ispita dužan predočiti dežurnome nastavniku te položiti na desni rub stola koji mu je dodijeljen za pisanje ispita.
 • Učeniku je dozvoljeno zakasniti na ispit najviše 30 minuta.
 • Za svaki je ispit propisan pribor koji je dozvoljeno upotrebljavati – detaljne upute za svaki predmet nalazi se u Vodiču kroz ispite državne mature 2019./2020. koji se nalazi na stranicama NCVVO-a.
 • Učenik tijekom ispita ne smije koristiti ništa što nije navedeno u Vodiču.

 
Odjava i naknadna prijava ispita

 • Učenik može odjaviti prijavljene ispite najkasnije do 9. svibnja 2020.
 • Ako učenik nije odjavio ispit, a opravdano je spriječen, o razlozima nepristupanja mora izvijestiti Školsko ispitno povjerenstvo u roku od 24 sata od početka ispita i priložiti dokaze o opravdanosti izostanka.
 • Ako učenik ne odjavi ispit u propisanome roku i ne priloži dokaze o opravdanosti izostanka u propisanim rokovima smatra se da je iskoristio ispitni rok te je dužan platiti naknadu za troškove polaganja ispita.
 • Naknadna prijava ili promjena ispita moguća je do 9.svibnja 2020. u slučaju ako postoje opravdani razlozi zbog kojih to nije napravljeno do 15. veljače 2020. godine.

 
Kandidati s teškoćama

 • kandidati s teškoćama imaju pravo na prilagodbu ispitne tehnologije.
 • Učenik koji smatra da ima pravo na prilagodbu ispitne tehnologije, treba se javiti ispitnome koordinatoru ili psihologu što prije.
 • Na stranici ncvvo.hr nalaze se upute za prilagodbu i važni datumi.

 
Rezultati ispita državne mature

 • Rezultati ispita državne mature bit će dostupni na stranici postani-student.hr.
 • Rezultati pojedinoga kandidata bit će vidljivi samo njemu.
 • Ispit, odnosno ispite koje učenik nije položio može ponovno polagati u nekome od sljedećih ispitnih rokova.
 • Svaki učenik ima pravo samo jednom polagati ispit bez plaćanja troškova i to u kalendarskoj godini kada završava 4. razred.
 • Učeniku koji je u više navrata polagao ispite državne mature, bodovi će se izračunavati na temelju najboljega rezultata kojega je postigao u kalendarskoj godini polaganja tog ispita.
 • Učenici koji polože državnu maturu, dobivaju Svjedodžbu za obvezni dio mature i Potvrdu o položenim izbornim predmetima.
 • Ako učenik ne položi neki ispit obveznog dijela Državne mature, on polaže samo onaj ispit koji nije položio.

 
Provjera podataka

 • učenici su dužni provjeriti osobne podatke, ocjene iz srednje škole te rezultate natjecanja kao i sve ostale upisane podatke.
 • Ukoliko su podatci točni, učenici ih potvrđuju putem poveznice „Verificiraj“.
 • Ako su podatci netočni, učenici trebaju što prije obavijestiti ispitnog koordinatora.
 • Podatke o državnim i međunarodnim natjecanjima, a koja pojedina visoka učilišta vrjednuju, u NISpVU za učenike unose Središnji prijavni ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje.
 • U slučaju netočnih i/ili nepotpunih podataka, potrebno je kontaktirati Središnji prijavni ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje na broj 01/6274 – 844.

 
Bodovanje za upis na studijske programe

 • Ako visoko učilište traži položen ispit na B razini, tada se rezultat učenika koji je polagao ispit na A razini množi sa 1,6.

 
Dodatne provjere

 • Jedan od uvjeta upisa, zbog specifičnosti studijskoga programa (npr. studiji umjetničkih akademija, stomatologije ili kineziologije), može biti i dodatna provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti koje su potrebne za uspješno studiranje na tome visokom učilištu.
 • Obavijesti o datumima održavanja tih provjera moguće je vidjeti na mrežnoj stranici postani student.hr te na mrežnim stranicama visokih učilišta.

 
Pravo prednosti pri upisu na visoka učilišta

Pravo prednosti pri upisu na visoka učilišta, pod uvjetom da prijeđu razredbeni prag, imaju:

 • 1. hrvatski branitelji iz Domovinskoga rata.
 • 2. hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskoga rata.
 • 3. djeca smrtno stradalih branitelja iz Domovinskoga rata.
 • 4. djeca stopostotnih hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskoga rata prve skupine.
 • 5. djeca zatočenih ili nestalih branitelja iz Domovinskoga rata.

Dokazi o pravu prednosti šalju se na sljedeću adresu: Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Središnji prijavni ured, Donje Svetice 38/5, 10000 Zagreb.

 
Prigovori

U slučaju nepravilnosti u ocjenjivanju ispita državne mature, učenik podnosi pisani prigovor školskom ispitnom povjerenstvu koji predaje koordinatoru Status obrade prigovora bit će vidljiv nakon prijave u sustav pod poveznicom ‘Moji prigovori’.

 
Rang liste – PRIORITETI

 • Postavljeni redoslijed prioriteta studijskih programa iznimno je važan.

Učenik će se, objavom konačnih rang-lista, naći samo na ranglisti onoga studijskog programa koji je najviši na njegovoj listi prioriteta, a na kojemu ostvaruje pravo upisa. S ostalih ranglista učenik će biti obrisan.

 • Učenici su dužni izbrisati studijske programe koje su prijavili, a na kojima ne namjeravaju studirati.

Ako učenik ne obriše studijski program do objave konačne rang liste, a na njemu ostvari pravo upisa, te ga ne ode fizički upisati, tada visoko učilište ima mogućnost zaračunati mu oportunitetne troškove koji mogu iznositi i do iznosa jednogodišnje školarine.

 
Važni datumi

 • Prijave ispita Državne mature od 1. prosinca 2019. do 15.2.2020. do 12,00 sati.

u tom vremenu učenici trebaju provjeriti i potvrditi svoje osobne podatke i ocjene prva 3 razreda srednje škole

 • Dostava zahtjeva za prilagodbu od 1.prosinca 2019. do 1. veljače 2020.
 • Prijave studijskih programa u ljetnome roku bit će od 1. veljače 2020. do 19. srpnja 2020. (osim onih fakulteta koji traže raniji rok zbog dodatnih provjera).
 • Naknadne prijave ili promjene ispita Državne mature – od 15. veljače do 9. svibnja 2020. (opravdani zahtjevi).
 • Odjave ispita Državne mature – od 15. veljače do 9. svibnja 2020.
 • Potvrđivanje ocjena 4. razreda – odmah nakon završetka nastave.
 • Ispiti Državne mature od 16. svibnja do 29. lipnja 2020.
 • Objava rezultata ispita državne mature je 13. srpnja 2020.
 • Rok žalbi je do 15. srpanj 2020.
 • Objava konačnih rezultata ispita državne mature je 20. srpnja 2020.
 • Podjela svjedodžbi je 22. srpnja 2020.

 
Gdje možete pronaći odgovore ?

 • Sve upute i odgovore možete potražiti na stranici www.studij.hr.

 

Prijava u sustav

 • Učenici se u sustav na mrežnoj stranici www.postani-student.hr prijavljuju svojim elektroničkim identitetom (korisničkom oznakom i lozinkom) koji im dodjeljuje administrator imenika škole.

 

 • Polje za upis PIN-a ostavlja se praznim/Prijavi se

 

 • Kada se učenik prvi put prijavi u sustav treba unijeti broj svojega mobilnog telefona na koji želi SMS-om primiti PIN i TAN.

 

 • Nakon primitka SMS-a s PIN-om i TAN-om, učenik se prijavljuje u sustav ispravno upisujući korisničku oznaku, lozinku i PIN.

               

 

Ispitna koordinatorica: Slavica Kapor-Najman
sksnajman7@gmail.com
X. gimnazija “Ivan Supek”
www.deseta-gimnazija.hr