Državna matura

i prijave za upis na studijske programe
 

Što je državna matura?

 • Državna matura je skup ispita čijim polaganjem učenici gimnazijskoga programa završavaju srednje obrazovanje.
 • Postoje obvezni i izborni ispiti državne mature, a jednaki su za sve učenike i svi ih učenici polažu u isto vrijeme.
 • Obvezni ispiti: Hrvatski jezik, Matematika i strani jezik.
 • Kao obvezni ispit državne mature može se polagati samo strani jezik iz kojega je učenik najmanje dvije školske godine tijekom srednjoškolskog obrazovanja bio pozitivno ocijenjen.
 • U izbornome dijelu učenik može prijaviti bilo koji strani jezik čiji je sadržaj propisan ispitnim katalogom.

 
Obavezni dio državne mature

 • Ispiti državne mature u obveznome dijelu mogu se polagati na dvije razine: višoj razini (A) i osnovnoj razini (B).
 • Kandidati koji polože osnovnu razinu (B) nemaju mogućnost prijave na studijski program koji traži položenu višu razinu (A) ispita.
 • Državna matura smatra se položenom ukoliko je učenik s uspjehom položio sva tri ispita obveznoga dijela, neovisno o ispitima izbornoga dijela.

 
Izborni dio državne mature

 • Popis izbornih ispita donosi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja i objavljuje ih na svojoj mrežnoj stranici www.ncvvo.hr.
 • U jednome roku može se polagati najviše šest izbornih predmeta.
 • Svi izborni predmeti polažu se na jedinstvenoj razini.

 
Ispitni katalozi

 • Sadržaji ispita prema razinama propisuju se ispitnim katalozima koji se mogu pronaći na mrežnoj stranici Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja www.ncvvvo.hr.

 
Mrežna stranica “postani-student”

Tu se nalazi:

 • popis svih studijskih programa koje se može studirati u Republici Hrvatskoj i uvjeti upisa.
 • detaljne upute i obavijesti o cijelom postupku prijava ispita državne mature te prijava za upis na visoka učilišta.
 • obavijesti vezane uz polaganje ispita državne mature.
 • rezultati ispita državne mature.
 • Osim mrežne stranice postani-student.hr učenici trebaju pratiti i stranice Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja www.ncvvo.hr i stranice www.studij.hr.
 • Važno je pratiti i mrežne stranice visokih učilišta koje učenik želi upisati jer se tamo mogu pronaći detaljniji uvjeti za upis na prvu godinu studija te opisi studijskih programa.

 
Prijava u sustav

 • Učenici se u sustav na mrežnoj stranici postani-student.hr prijavljuju svojim elektroničkim identitetom (korisničkom oznakom i lozinkom).
 • Kada se kandidat prvi puta prijavi u sustav treba unijeti broj svog mobilnoga telefona na koji će SMS-om primiti PIN i TAN.
 • PIN je osobni identifikacijski broj koji služi za dodatnu zaštitu i privatnost podataka svakoga kandidata.
 • TAN je broj kojim kandidat potvrđuje značajne radnje u sustavu.
 • Ako je izgubljena korisnička oznaka ili lozinka, učenik se treba obratiti razredniku ili administratoru imenika u školi nakon čega će mu biti dodijeljena nova korisnička oznaka i lozinka.
 • Ako izgubi PIN ili TAN, učenik može zatražiti njihovo ponovno izdavanje slanjem SMS poruke sadržaja OPET na broj 666555 isključivo s broja mobilnoga telefona koji je unesen u sustav.
 • Prilikom prve uspješne prijave u sustav učenici su dužni prihvatiti i TAN-om potpisati Opće uvjete prijave ispita državne mature i studijskih programa. Učenicima koji to ne učine neće biti omogućene prijave ispita državne mature niti studijskih programa.

 
Prijava ispita

 • Ispiti državne mature prijavljuju se od 1. prosinca. 2017. do 15. veljače 2018.do 12,00 sati
 • Osim prijave ispita učenici su dužni u tom periodu potvrditi ispravnost svojih osobnih podataka i ocjene prva tri razreda srednje škole

 
Postupak prijave studenskih programa

 • Prijava studijskih programa biti će omogućena sredine siječnja do 16. srpnja (osim studija koji traže raniji rok prijave).
 • Učenici mogu prijaviti 10 studijskih programa, osim u slučaju prijave dvopredmetnih studija kada se može i puno više.
 • Kada učenik odabere studijske programe, automatski mu se prijavljuju i ispiti državne mature koje ti studijski programi zahtjevaju.
 • Prilikom odabira studijskog programa, ako je uvjet odabranoga studijskog programa osnovna razina (B), kandidatu će se ponuditi i mogućnost odabira više razine (A).
 • Brisanjem određenog studijskog programa, ostaju prijavljeni ispiti koje je taj studijski program zahtijevao.
 • Zbog toga uvijek treba provjeriti koji su ispiti stvarno prijavljeni.

 
Datumi ispita državne mature

 
Postupak polaganja ispita državne mature

 • Raspored pisanja ispita učenicima će biti objavljeni uoči ispita na ispitnome mjestu i na vratima ispitnih prostorija.
 • Učenici se moraju okupiti pred ispitnom prostorijom najkasnije 30 minuta prije početka ispita.
 • Pri dolasku na ispit svaki kandidat mora imati osobni dokument s fotografijom koji je prije početka ispita dužan predočiti dežurnome nastavniku te položiti na desni rub stola koji mu je dodijeljen za pisanje ispita.
 • Učeniku je dozvoljeno zakasniti na ispit najviše 30 minuta osim na ispite iz stranih jezika.
 • Za svaki je ispit propisan pribor koji je dozvoljeno upotrebljavati – detaljne upute za svaki predmet nalazi se u Vodiću kroz ispite državne mature 2017./2018. koji se nalazi na stranicama NCVVO-a.
 • Učenik tijekom ispita ne smije koristiti niti imati u blizini radnoga mjesta mobilni telefon niti druge prijenosne elektroničke komunikacijske uređaje.

 
Odjava i naknadna prijava ispita

 • Ako kandidat na vrijeme dozna da neće moći pristupiti ispitu u roku za koji se prijavio, može ga odjaviti najkasnije do 17.5.2018.
 • Ako učenik nije odjavio ispit, a opravdano je spriječen, o razlozima nepristupanja mora izvijestiti ispitno povjerenstvo u roku od 24 sata od početka ispita i priložiti dokaze o opravdanosti izostanka.
 • Ako učenik ne odjavi ispit u propisanome roku i ne priloži dokaze o opravdanosti izostanka u propisanim rokovima smatra se da je iskoristio ispitni rok te je dužan platiti naknadu za troškove polaganja ispita.
 • Naknadna prijava ili promjena ispita moguća je do 7.5.2018. u slučaju ako postoje opravdani razlozi zašto učenik to nije napravio do 15.2.2018.

 
Kandidati s teškoćama

 • kandidati s teškoćama imaju pravo na prilagodbu ispitne tehnologije.
 • Učenik koji smatra da ima pravo na prilagodbu ispitne tehnologije, treba se javiti ispitnome koordinatoru što prije.
 • Na stranici ncvvo.hr nalaze se upute za prilagodbu i važni datumi.

 
Rezultati ispita državne mature

 • Rezultati ispita državne mature bit će dostupni na stranici postani-student.hr.
 • Rezultati pojedinoga kandidata bit će vidljivi samo njemu.
 • Ispit, odnosno ispite koje učenik nije položio može ponovno polagati u nekome od sljedećih ispitnih rokova.
 • Svaki učenik ima pravo samo jednom polagati ispit bez plaćanja troškova i to u kalendarskoj godini kada završava 4. rared.
 • Učeniku koji je u više navrata polagao ispite državne mature, bodovi će se izračunavati na temelju najboljega rezultata kojega je postigao u kalendarskoj godini polaganja tog ispita.
 • Učenici koji polože državnu maturu, dobivaju Svjedodžbu za obvezni dio mature i Potvrdu o položenim izbornim predmetima.
 • Ako učenik ne položi neki ispit obveznog dijela Državne mature, on polaže samo onaj ispit koji nije položio.

 
Provjera podataka

 • učenici su dužni provjeriti osobne podatke, ocjene iz srednje škole te rezultate natjecanja kao i sve ostale upisane podatke.
 • Ukoliko su podatci točni, učenici ih potvrđuju putem poveznice „Verificiraj“.
 • Ako su podatci netočni, učenici trebaju što prije obavijestiti.
 • Podatke o državnim i međunarodnim natjecanjima, a koja pojedina visoka učilišta vrjednuju, u NISpVU za učenike unose Središnji prijavni ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje.
 • U slučaju netočnih i/ili nepotpunih podataka, potrebno je kontaktirati Središnji prijavni ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje na broj 01/6274 – 844.
 • Neka županijska i međunarodna natjecanja, koja pojedina visoka učilišta vrednuju, u sustav unose i sama visoka učilišta.

 
Bodovanje za upis na studijske programe

 • Ako visoko učilište traži položen ispit na B razini, tada se rezultat učenika koji je polagao ispit na A razini množi sa 1,6.

 
Preduvijeti za studij

 • Neka visoka učilišta za prijavu ili upis na određene studijske programe zahtijevaju ispunjavanje određenih preduvjeta, kao primjerice, slušanje određenoga predmeta kroz dvije godine srednjega obrazovanja ili dokaze o psihofizičkim sposobnostima za studij.
 • Kako bez ispunjenih preduvjeta nije moguće upisati određeni studijski program, nužno je pravovremeno se informirati o istima putem mrežne stranice postani-student.hr ili na mrežnim stranicama visokih učilišta.

 
Dodatne provjere

 • Jedan od uvjeta upisa, zbog specifičnosti studijskoga programa (npr. studiji umjetničkih akademija, stomatologije ili kineziologije), može biti i dodatna provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti koje su potrebne za uspješno studiranje na tome visokom učilištu.
 • Obavijesti o datumima održavanja tih provjera moguće je vidjeti na mrežnoj stranici postani student.hr te na mrežnim stranicama visokih učilišta.
 • Rezultate dodatnih provjera kandidata u sustav unose visoka učilišta koja ih provode.

 
Pravo prednosti pri upisu na visoka učilišta

Pravo prednosti pri upisu na visoka učilišta, pod uvjetom da prijeđu razredbeni prag, imaju:

 • 1. hrvatski branitelji iz Domovinskoga rata.
 • 2. hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskoga rata.
 • 3. djeca smrtno stradalih branitelja iz Domovinskoga rata.
 • 4. djeca stopostotnih hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskoga rata prve skupine.
 • 5. djeca zatočenih ili nestalih branitelja iz Domovinskoga rata.

Dokazi o pravu prednosti šalju se na sljedeću adresu: Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Središnji prijavni ured, Donje Svetice 38/5, 10000 Zagreb.

 
Prigovori

U slučaju nepravilnosti u ocjenjivanju ispita državne mature, učenik podnosi pisani prigovor školskom ispitnom povjerenstvu koji predaje koordinatoru Status obrade prigovora bit će vidljiv nakon prijave u sustav pod poveznicom ‘Moji prigovori’.

 
Rang liste – PRIORITETI

 • Postavljeni redoslijed prioriteta studijskih programa iznimno je važan.

Učenik će se, objavom konačnih rang-lista, naći samo na ranglisti onoga studijskog programa koji je najviši na njegovoj listi prioriteta, a na kojemu ostvaruje pravo upisa. S ostalih ranglista učenik će biti obrisan.

 • Učenici su dužni izbrisati studijske programe koje su prijavili, a na kojima ne namjeravaju studirati.

Ako učenik ne obriše studijski program do objave konačne rang liste, a na njemu ostvari pravo upisa, te ga ne ode fizički upisati, tada visoko učilište ima mogućnost zaračunati mu oportunitetne troškove koji mogu iznositi i do iznosa jednogodišnje školarine.

 
Važni datumi

 • Prijave ispita Državne mature od 12.2017. do 15.2.2018. do 12,00 sati.

u tom vremenu učenici trebaju provjeriti i potvrditi svoje osobne podatke i ocjene prva 3 razreda srednje škole

 • Dostava zahtjeva za prilagodbu od 1.12.2017. do 1.2. 2018.
 • Prijave studijskih programa u ljetnome roku bit će od sredine. 1.2018. do 16. srpnja 2018. (osim onih koji traže raniji rok zbog dodatnih provjera).
 • Naknadne prijave ili promjene ispita Državne mature – od 15.2. do 7.5. 2017. (opravdani zahtjevi).
 • Odjave ispita Državne mature – od 2. do 17.5.2018.
 • Potvrđivanje ocjena 4. razreda – od 18.5. do 30.5.2018.
 • Ispiti Državne mature od 7.6. do 29.6. 2018.
 • Objava rezultata ispita državne mature je 11.7.2018.
 • Rok žalbi je do 13. 7. 2018.
 • Objava konačnih rezultata ispita državne mature je 16.7. 2018.
 • Podjela svjedodžbi je 7. 2018.

 
Gdje možete pronaći odgovore ?

 • Sve upute i odgovore možete potražiti na stranici www.studij.hr.